Dashboard
O društvu i uslugama
vrijedi od 27.1.2019.
Sukladno odredbama Pravilnika o obvezama poslovnog ponašanja investicijskog društva prilikom pružanja usluge klijentima navodimo Vam sljedeće informacije. Investicijsko društvo Falcon brokeri d.o.o. sukladno odobrenju HANFA-e, klasa: UP/I-451-04/09-02/60, URBROJ: 326-111/10-13, je ovlašteno obavljati sljedeće investicijske usluge: zaprimanje i prijenos naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata, izvršavanje naloga za račun klijenata, upravljanje portfeljem, investicijsko savjetovanje, savjetovanje o strukturi kapitala, poslovnim strategijama i srodnim pitanjima, kao i savjetovanje i usluge vezane uz spajanja i stjecanja udjela u društvima, usluge deviznog poslovanja ako su vezane uz pružanje investicijskih usluga, investicijsko istraživanje i financijska analiza, kao i ostale preporuke koje se odnose na transakcije s financijskim instrumentima, investicijske usluge i aktivnosti te pomoćne usluge članka 5. Zakona o tržištu kapitala koje se odnose na temeljnu imovinu izvedenica iz članka 3., stavka 1., točke 2., podtočke d., alineje 2., 3., 4. i 7. Zakona o tržištu kapitala, kada su te investicijske usluge i aktivnosti nadovezane na investicijske ili pomoćne usluge.
PROČITAJTE DOKUMENT